Chương trình

08:00-08:30

Đón tiếp đại biểu và trả lời truyền thông

08:30-08:35

Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu

08:35- 08:40

Phát biểu khai mạc của ông Ngô Tự Lập, Viện trưởng IFI, Trưởng Ban Tổ chức

08:40-09:20

The Next BIG Thing After Internet and Its Impacts to Vietnam ICT (Blockchain Technology-Công nghệ cách mạng hậu Internet và tác động đối với ICT Việt Nam)

09:20 -10:00

What is hidden in your Big Data? How to transform your “Big Data” into your “Big Values”?

(Điều gì ẩn sau Big Data của bạn? Làm sao để biến “Dữ liệu lớn” thành “Giá trị lớn”?)

10:00-10:30

Blockchain Legal Frameworks around the World (Khuôn khổ pháp lý cho Blockchain trên thế giới)

10:30-11:30

Thảo luận

11:30-11:40

Bế mạc

11:40-12:00

Tiệc Cocktail